תקנון נקי כפיים

  •  הנהלת הקרן מתחייבת לשמור על הכסף ולהפקיד אותו בשלמות בקופות גמ"ח אשר ילוו את הכסף לאנשים שומרי תורה ומצוות.
  • הנהלת הקרן מתחייבת להפקיד את כספי הקרן רק בגמחי"ם שיוכיחו 5 שנות התנהלות תקינה בלי חובות אבודים כלל, וזאת בכדי להבטיח רצף מצוות הלוואה לאורך ימים ושנים.
  • הנותן מסכים שיזכו את הכסף לכלל בעלי חובותיו הבלתי ידועים, הן אלו הבאים מכוח הלוואה, (שאינו זוכר ממי לווה), והן הבאים מכוח תביעת נזיקין, (שאינו יודע למי הזיק), והן אלו הבאים מכל צד תביעה בדיני אדם או בדיני שמים כמו גזילה או השבת אבידה.
  • במידה ושיעור הנתינה אינו מגיע לכדי שיעור חובותיו לתובעים, יתחלק הממון בין בעלי החובות לפי סדר קדימתם המפורש בשו"ע (חו"מ סי' קד).
  • הנהלת הקרן מתחייבת שבאם יבוא הנותן בכל זמן שהוא ויצהיר שנזכר למי חייב את המעות ויבקש לקבלו חזרה, או באם יצהיר שנזכר שאינו חייב ממון לשום אדם, תשיב לו הקרן את כספו.
  • הנהלת הקרן תתנה עם כל גמ"ח שיקבל מכספי 'קרן נקי כפיים', שקופת ההון העצמי של הגמ"ח תקבל עליה אחריות אונסין גמורה על הכסף, כך שגם אם יארע אונס לכסף ח"ו, יישארו הנגזל או המלווה בטוחים בכספם וכן יישאר הנותן נקי מכל חוב שהוא.
  • לרווחא דמילתא מתחייב הלווה, כי במצב של פיחות במטבעות, או במצב ששילם כסף תמורת חפץ גזול והחפץ התייקר, אזי האחריות לפער שנוצר מוטלת עליו. (זאת כדי שלא יפגעו זכויותיו העתידיים של בעל החפץ עקב ההשבה באמצעות הקרן).
  • הנהלת הקרן תדאג לכך, כי במקרה שמנהלי הגמ"ח יבקשו לסגור את קופת הגמ"ח מכל סיבה שהיא, יופקד הכסף באופן מידי בגמ"ח אחר העונה לקריטריונים הנדרשים, ובבוא העת יושב הכסף לבעליו על פי התנאים הנ"ל.
  • הנותן מביע הסכמתו לכך כי באם כלפי שמיא גליא שהסכום שנתן לקרן עולה על כלל חובותיו לבני אדם, ונמצא שהכסף העודף נשאר בבעלותו, יופקד גם כסף זה בגמ"ח וילוו אותו לנצרכים כשאר כספי הפיקדונות שבגמ"ח. במקרה זה, זכות מצוות ההלוואה הנעשות בכסף זה יהיו של הנותן, וכשיבוא אליהו יוחזר הכסף לנותן.

תקנון קרן 'נקי כפיים'