תקנון נקי כפיים

  •  הנהלת הקרן מתחייבת לשמור על הכסף ולהפקיד אותו בשלמות בקופות גמ"ח אשר ילוו את הכסף לאנשים שומרי תורה ומצוות.
  • הנהלת הקרן מתחייבת להפקיד את כספי הקרן רק בגמחי"ם שיוכיחו 5 שנות התנהלות תקינה בלי חובות אבודים כלל, וזאת בכדי להבטיח רצף מצוות הלוואה לאורך ימים ושנים.
  • הנותן מסכים שיזכו את הכסף לכלל בעלי חובותיו הבלתי ידועים, הן אלו הבאים מכוח הלוואה, (שאינו זוכר ממי לווה), והן הבאים מכוח תביעת נזיקין, (שאינו יודע למי הזיק), והן אלו הבאים מכל צד תביעה בדיני אדם או בדיני שמים כמו גזילה או השבת אבידה.
  • אם יש לנותן כמה בעלי חובות והוא חייב יותר כסף ממה שזיכה כעת, יתחלק הממון לבעלי חובות כפי כללי דיני קדימה, וינתן קודם לבעל חוב המוקדם, ולאחר מכן לבעלי חובות המאוחרים, ולפי סדר קדימתם המפורש בשו"ע (חו"מ סי' קד). באם ציין המפקיד במפורש שמזכה עבור חוב פלוני, יזוכה הממון עבור חוב פלוני בלבד, ובאם יישאר ממון, יזוכה לבעלי חובות אחרים על פי הסדר הנ"ל
  • הנהלת הקרן מתחייבת שאם יבוא הנותן בכל זמן שהוא, ויצהיר שנזכר למי הוא חייב את המעות, וירצה לקבל את הכסף בחזרה, יחזיר לו הקרן את המעות שנתן, וזאת בתנאי שציין בעת ההפקדה בכתב או בעל פה, כי הכסף מיועד עבור חוב פלוני. (שכן בלאו הכי הממון בחזקת בעלי חובותיו האחרים). כמו כן, אם הנותן יצהיר שנזכר שאינו חייב כלל כסף לשום אדם, מתחייב הקרן להחזיר לו את כספו.
  • הנהלת הקרן תתנה עם כל גמ"ח שיקבל מכספי 'קרן נקי כפיים', שקופת ההון העצמי של הגמ"ח תקבל עליה אחריות אונסין גמורה על הכסף, כך שגם אם יארע אונס לכסף ח"ו, יישארו הנגזל או המלווה בטוחים בכספם וכן יישאר הנותן נקי מכל חוב שהוא.
  • לרווחא דמילתא מתחייב הלווה, כי במצב של פיחות במטבעות, או במצב ששילם כסף תמורת חפץ גזול והחפץ התייקר, אזי האחריות לפער שנוצר מוטלת עליו. (זאת כדי שלא יפגעו זכויותיו העתידיים של בעל החפץ עקב ההשבה באמצעות הקרן).
  • הנהלת הקרן תדאג לכך, כי במקרה שמנהלי הגמ"ח יבקשו לסגור את קופת הגמ"ח מכל סיבה שהיא, יופקד הכסף באופן מידי בגמ"ח אחר העונה לקריטריונים הנדרשים, ובבוא העת יושב הכסף לבעליו על פי התנאים הנ"ל.
  • הנותן מביע הסכמתו לכך כי באם כלפי שמיא גליא שהסכום שנתן לקרן עולה על כלל חובותיו לבני אדם, ונמצא שהכסף העודף נשאר בבעלותו, יופקד גם כסף זה בגמ"ח וילוו אותו לנצרכים כשאר כספי הפיקדונות שבגמ"ח. במקרה זה, זכות מצוות ההלוואה הנעשות בכסף זה יהיו של הנותן, וכשיבוא אליהו יוחזר הכסף לנותן.

תקנון קרן 'נקי כפיים'