6 השלבים

גדולי
הפוסקים
מצאו
במיוחד
עבורך את
פיתרון "נקי
כפיים"

ב 6- שלבים פשוטים: